fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT    

La present política forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS informa als USUARIS de lloc web: https://www.spencertunick.intramurs.org , dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que l’usuari tingui perfecte coneixement del seu contingut.

• RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs

Amb domicili social al c / Recadero 31-3, 46001 València.

Telèfon: (+34) 963.518.551 i Correu-e: info@intramurs.org

• FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, posats a disposició dels Usuaris, així com els enviaments de correu electrònic per part de l’usuari a ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, enviament newsletter, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o sponsorizats per ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, així com conèixer l’opinió dels usuaris.

L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.

 

 

 

• TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i estigui legitimat per a això.

• Legitimació

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs està legitimat per al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

• EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs

• DESTINATARIS

Les dades personals no se cediran ni comunicaran a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, i en els supòsits previstos segons Llei.

• DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

• Dret a oposar-se al tractament

• Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita, remesa a l’adreça: ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, domicili social al C / Recadero 31-3, 46001 València o per correu electrònic a info@intramurs.org

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

• MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, demanem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@intramurs.org

Es considera que l’usuari accepta aquesta política de privacitat a través de l’accés, navegació i ús del lloc web.

POLITICA DE PRIVACIDAD

La presente política forma parte integrante del aviso legal de la página web propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS

 1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, está especialmente sensibilizada en la protección de datos de carácter personal de los Usuarios de los servicios del sitio Web. Mediante la presente Política de Privacidad (o Política de Protección de Datos) ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS informa a los USUARIOS de sitio web: http://www.spencer.intramurs.org, de los usos a los que se someten los datos de carácter personal que se recaban en sitio Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de que el usuario tenga perfecto conocimiento de su contenido.

 • RESPONSABLE

El Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal es:

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS

Con domicilio social en C/ Recadero 31-3, 46001 Valencia.

Teléfono: (+34) 963518551 y Correo-e: info@intramurs.org

 • FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales, a través de los distintos formularios propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, puestos a disposición de los Usuarios, así como los envíos de correo electrónico por parte del usuario a ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, responden, según el caso concreto, para gestionar y atender a solicitudes de información, envío newsletter y publicidad,  dudas, quejas, felicitaciones o sugerencias a las publicaciones o a cualesquiera servicios o actividades, actos o eventos prestados, ofertados, patrocinados y/o sponsorizados por ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, así como conocer la opinión de los usuarios.

Le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su registro como usuario formaran parte del Registro de Actividades y operaciones de Tratamiento (RAT), que se actualizará periódicamente de acuerdo con lo establecido en el RGPD.

 • PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales, o mientras no se solicite su supresión por el interesado y esté legitimado para ello.

 • LEGITIMACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS está legitimado para el tratamiento de datos personales, en base al consentimiento otorgado por el interesado para uno o varios fines específicos, tal y como recoge el artículo 6.1. a) del Reglamento General de Protección de datos personales.

 • EXACTITUD DE LOS DATOS

Por otro lado, con el fin de que los datos obrantes en nuestros ficheros, informáticos y/o en papel, siempre correspondan a la realidad, se tratará de mantener actualizados. De manera que, a estos efectos, el Usuario deberá realizar los cambios, directamente, cuando así esté habilitado o comunicándose, por medio fehaciente, al área o departamento correspondiente de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS

 • DESTINATARIOS

Los datos personales no se cederán ni comunicarán a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidad/es expresada/s, y en los supuestos previstos según Ley.

 • DERECHOS DE LOS USUARIOS

No obstante, el interesado de los datos personales en todo caso podrá ejercitar los derechos que le asisten, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, y que son:

 • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,
 • Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
 • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,
 • Derecho a oponerse al tratamiento,
 • Derecho a la portabilidad de los datos

El interesado podrá ejercitar tales derechos mediante solicitud acompañada de una fotocopia de su D.N.I, y en la que especificará cuál de éstos solicita, remitida a la dirección: ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, domicilio social en C/ Recadero 31-3, 46001 Valencia o mediante correo electrónico a info@intramurs.org

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

 • MEDIDAS DE SEGURIDAD

Finalmente se informa que ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, adoptará en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas, a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada uno de los tratamientos.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, rogamos que se ponga en contacto con nosotros enviando un email a info@intramurs.org

Se considera que el usuario acepta esta política de privacidad a través del acceso, navegación y uso del sitio web.

PRIVACY POLICY

This policy is an integral part of the legal notice of the website owned by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”.

 1. PRIVACY POLICY

“ASOCIACION CULTURAL INTRAMURS” is specially sensitized in the protection of personal data of the Users of the services of the Website. Through this Privacy Policy (or Data Protection Policy) “ASOCIACIÓ”N CULTURAL INTRAMURS informs users of the website:

https://www.spencertunick.intramurs.org, of the uses to which personal data are submitted that they are collected on the website, so that they may decide, freely and voluntarily, if they wish to provide the requested information.

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” reserves the right to modify this policy in order to adapt it to new legislation, jurisprudential criteria, practices of the sector, or interests of the entity. Any modification in the same will be announced with the due advance, so that the user has perfect knowledge of its content.

• RESPONSIBLE

The person responsible for the processing of personal data is:

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”

With registered office at  Recadero street 31-3, 46001 Valencia.

Telephone: (+34) 963518551 and E-mail: info@intramurs.org

 

• PURPOSE OF THE TREATMENT

The purpose of the collection and processing of personal data, through the different forms owned by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, made available to users, as well as the emails sent by the user to “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” respond according to the specific case, to manage and respond to requests for information, send newsletter, questions, complaints, congratulations or suggestions to publications or any services or activities, events or events provided, offered, sponsored and/or sponsored by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” as well how to know the opinion of the users.

We inform you that the personal data obtained as a result of your registration as a user will be part of the Register of Activities and Treatment Operations (RAT), which will be updated periodically in accordance with the provisions of the RGPD.

 

 

 

• CONSERVATION PERIOD

The personal data provided will be kept for the corresponding period to comply with the legal obligations, or as long as the deletion is not requested by the interested party and is legitimated for it.

• LEGITIMATION

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” is entitled to the processing of personal data, based on the consent granted by the interested party for one or more specific purposes, as set forth in Article 6.1. a) of the General Regulation of Protection of personal data.

• ACCURACY OF DATA

On the other hand, in order that the data in our files, computer and / or paper, always correspond to reality, we will try to keep updated. So, for these purposes, the User must make the changes, directly, when this is enabled or communicating, by reliable means, to the corresponding area or department of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”.

• RECIPIENTS

Personal data will not be transferred or communicated to third parties, except in the cases necessary for the development, control and fulfillment of the purpose/s expressed, and in the cases provided for by law.


• User rights

However, the data subject may in any case exercise their rights, in accordance with the General Data Protection Regulations, which are:

• Right to request access to personal data concerning the interested party,

• Right to request rectification or deletion,

• Right to request limitation of your treatment,

• Right to object to treatment,

• Right to data portability

Those who are interested may exercise these rights by means of a request accompanied by a photocopy of his / her ID, and in which he / she will specify which of these he / she requests, sent to the address: “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, registered office at Recadero street 31-3, 46001 Valencia or by mail electronic to info@intramurs.org . If you consider your right to protection of personal data violated, you can file a complaint with the “Agencia Española de Protección de Datos” (www.agpd.es).

• SECURITY MEASURES

Finally it is informed that “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” will adopt in its information system the technical and organizational measures legally required, in order to guarantee the security and confidentiality of the stored data, thus avoiding its alteration, loss, treatment or unauthorized access; taking into account the state of the art, the costs of application, and the nature, scope, context and purposes of the treatment, as well as risks of probability and severity variables associated with each of the treatments.

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by sending an email to info@intramurs.org 

It is considered that the user accepts this privacy policy through access, browsing and use of the website.